امام
06 تير 1398 |
روابط عمومی خاطرات

عناوین خاطرات پرسنل اورژانس

همکاران  محترم: خاطرات خود را برای درج در این سایت به آدرس زیر ایمیل کنید:

emsmg@yahoo.com


 بابا ماما ازآقای حسینعلی کرمی   

 

آخ کمرم از آقای محمدرضا کریمی   

 

 

چشم بینا از آقای عباس عابدی 

copyrights 2014 By Emairan | All Rightes Reserved